div>

Yatırım Teşvik Belgesi

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR?

Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.

KİMLER YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR?

Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi uygun olacak gerçek şahıslar, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları(adi ortaklık), kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar teşvik belgesi için müracaat edebilir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NE GİBİ FAYDALAR SAĞLAR ?

Yatırımlara devletçe sağlanabilecek destek unsurları şunlardır; Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat (hammadde, aramalı ve işletme malzemeleri hariç) ithalatı yürürlükteki ithalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu'ndan istisnadır.

Teşvik belgesine istinaden düzenlenen ithal global listelerde yer alan makinelerin ithalatında %100 gümrük muafiyeti uygulanır.

Katma Değer Vergisi İstisnası Teşvik Belgesine istinaden yerli ve ithal listelerde yer alan, yeni olarak temin edilen, yerli listeler için yurtiçinde imal edilmiş olan makine ve teçhizattan Müsteşarlıkça proje bazında uygun görülenlerin Katma Değer Vergileri makine alımı esnasında ödenmeyecektir.

Vergi, Resim ve Harç İstisnası Teşvik Belgesine bağlı yatırımın tamamlanmasından itibaren 2 yıl içinde asgari miktarda (1.000 $) ihracat yapacağına dair taahhütte bulunması kaydıyla sağlanır.